Wykaz odpustów

 

Nr 1 "Czynności nasze"

Czynności nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj

i pomocą wspieraj, ażeby każda nasza modlitwa i czynność od Ciebie

zaczęta w Tobie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (Z

rytuału rzymskiego).

Odpust cząstkowy

 

Nr 2 Akty cnót teologicznych i żalu za grzechy

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który używając jakiejkolwiek

prawnie zatwierdzonej formuły odmawia akty cnót teologicznych lub akt

żalu. Obdarza się odpustem poszczególne akty.

 

Nr 3 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który nawiedza Najświętszy

Sakrament w celu adoracji. Jeżeli trwa ona przynajmniej przez pół godziny,

odpust będzie zupełny.

 

Nr 4 "Uwielbiam Cię, nabożnie"

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który odmówi pobożnie

hymn "Uwielbiam Cię nabożnie".

 

Uwielbiam Cię nabożnie, Bóstwo utajone,

Co kryjesz się prawdziwie w tych figur osłonie;

Me serce Tobie całe się ufnie poddaje,

Bo Ciebie rozważając zupełnie ustaje!

Wzrok, dotyk, smak o Tobie nie mówią nic do mnie,

Słuchowi wierzy tylko me serce niezłomnie;

We wszystko, co Syn Boży rzekł, wierzę w pokorze,

Nic nad to słowo prawdy brzmieć pewniej nie może!

Na krzyżu Bóstwo chciało w ukryciu pozostać:

Tu – społem Człowieczeństwo zasłania swą postać;

Lecz wierząc i wyznając natury te obie,

Wraz z łotrem żałującym głos wznoszę ku Tobie!

Jak Tomasz, na otwartej nie patrzę ślad rany,

Lecz Bogiem Cię uznaję mym, Zbawco kochany;

Spraw, abym zawsze w Twojej umacniał się wierze,

Pokładał ufność w Tobie i kochał Cię szczerze!

Pamiątko zgonu Pana, którą sam stanowi,

Chlebie żywy, co życie dajesz człowiekowi:

Daj duszy mojej z Ciebie niebiańskie brać życie

I w Tobie zawsze słodycz znajdować obficie!

O tkliwy Pelikanie dusz, Jezu mój, Chryste,

Krwią Swoją – serce moje z win obmyj nieczyste;

Wszak jedna jej kropelka w tak wielkiej jest cenie,

Ze zdoła przynieść światu całemu zbawienie!

O Jezu, dziś Twe lica zasłona ocienia;

Spraw, błagam, niech się moje wypełnią pragnienia,

Bym w twarz Twą odsłoniętą podnosząc wzrok śmiały,

Szczęśliwym był z jasnego widzenia Twej chwały!

Amen.

 

Nr 5 "Stajemy"

Jest to modlitwa, którą zwykło się odmawiać przed zebraniami, na

których rozpatruje się wspólne sprawy, obdarzona odpustem

cząstkowym:

Stajemy, wobec Ciebie, Panie,

Duchu Święty,

stajemy przygnieceni wprawdzie

ciężarem grzechu,

lecz zgromadzeni specjalnie w Imię Twoje.

Przyjdź do nas, pozostań z nami

i zechciej przeniknąć nasze serca.

Naucz nas, co mamy czynić, dokąd zdążać,

ukaż nam, co winniśmy wybrać,

abyśmy potrafili z Twoją pomocą

we wszystkim Tobie się podobać.

Ty sam bądź naszym doradcą

i sprawcą naszych zamierzeń,

który z Bogiem Ojcem i Jego Synem

posiadasz sławne imię.

Nie dozwól, byśmy się stali

burzycielami sprawiedliwości,

Ty, który miłujesz najwyższą słuszność.

Niech nas nie sprowadzi na manowce

nieświadomość,

nie zwiedzie powodzenie,

nie zhańbi wzgląd na korzyść lub osobę.

Lecz zjednocz nas ze sobą w sposób skuteczny

darem jedynej Twojej łaski,

abyśmy w Tobie byli jedno

i w niczym nie odstąpili od prawdy.

Tak, jak jesteśmy zgromadzeni w imię Twoje,

tak niech we wszystkim trzymamy się

sprawiedliwości kierowanej życzliwością,

abyśmy i tutaj

w niczym nie sprzeciwiali się Tobie

i za dobre czyny zasłużyli sobie w przyszłości

na wieczną nagrodę. Amen.

(Z pontyfikatu rzymskiego).

 

 

Nr 6 Do Ciebie, Święty Józefie

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy

pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o

Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą

Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię

Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus

Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż

nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Boskiej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas,

ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco, przybądź nam z niebiańską pomocą w tej

walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,

które groziło Jego życiu, tak teraz broń swego świętego

Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją

pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć

wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Odpust cząstkowy.

 

Nr 7 "Składamy Ci dzięki"

Składamy Ci dzięki,

wszechmogący Boże,

za wszystkie dobrodziejstwa Twoje.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

(Z brewiarza rzymskiego).

Odpust cząstkowy

 

Nr 8 "Aniele Boży"

Aniele Boży, stróżu mój,

mnie tobie powierzonemu,

oświecaj niebieską łaską,

strzeż, kieruj i rządź. Amen”.

Odpust cząstkowy

 

Nr 9 Anioł Pański

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który nabożnie odmówi te

modlitwy we wskazanym okresie;

w ciągu roku:

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

R. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo.

V. Oto ja służebnica Pańska.

R. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo.

V. A Słowo ciałem się stało.

R. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo.

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi

obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy

za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez

Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.

Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

w okresie wielkanocnym:

Królowo nieba, wesel się alleluja. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

Zmartwychwstał, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja.

V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się:

Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna

swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego

Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez

tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. (Z brewiarza rzymskiego).

Zgodnie z chwalebnym zwyczajem modlitwy te zwykło się odmawiać

wcześnie rano, w południe i pod wieczór.

 

Nr 10 "Duszo Chrystusowa"

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach Twoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię

na wieki wieków.

Amen.

Odpust cząstkowy

 

Nr 11 Nawiedzenie patriarchalnych bazylik rzymskich

Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który pobożnie nawiedzi jedną z

czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówi tam „Ojcze nasz” i

Wierzę”:

w święto tytułu,

w jakiekolwiek święto nakazane,

raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego.

 

Nr 12 Błogosławieństwo Papieskie

Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który przyjmuje pobożnie –

choćby tylko przez radio – Błogosławieństwo Papieskie udzielone Miastu i

Światu.

 

Nr 13 Nawiedzenie cmentarza

Wiernemu, który nabożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w

myśli za zmarłych, udziela się odpustu: od dnia 1 do 8 listopada – zupełnego, a

w pozostałe dni roku cząstkowego.

Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Nr 14 Nawiedzenie katakumb

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie nawiedzi

cmentarz starochrześcijański, czyli katakumby

 

Nr 15 Komunia święta duchowa

Obdarza się odpustem cząstkowym akt komunii duchowej, wzbudzony

przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej formuły.

 

Nr 16 Wierzę w Boga

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie odmówi

poniższy skład Apostolski, ewentualnie symbol Nicejsko –

Konstantynopolitański:

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa

Syna Jego jedynego Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego.

Narodził się z Maryi Panny,

umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł,