Mirosław Piotrowski kandydat na prezydenta

 

Były europoseł Samoobrony popiera Piotrowskiego na prezydenta

 

Kojarzony z Radiem Maryja Mirosław Piotrowski według Wikipedii „w 1990 ukończył studia na KUL, w 1993 obronił na tej samej uczelni doktorat, w 2001 habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2002 za rozprawę habilitacyjną na temat reemigracji Polaków z Niemiec w latach 1918–1939 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Był m.in. stypendystą Instytutu Herdera i Fundacji Adenauera. W 2003 objął stanowisko profesora KUL, został kierownikiem Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii tej uczelni. Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, współpracuje z „Naszym Dziennikiem", Telewizją Trwam i Radiem Maryja jako felietonista w audycji Myśląc Ojczyzna. W pracy naukowej zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi w XX wieku, europejską chadecją, historią najnowszą Polski (w tym stosunkami państwo-Kościół), organami bezpieczeństwa PRL. Jest inicjatorem i prezesem Stowarzyszenia „Razem dla Lubelszczyzny". W 2004 został wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

 

W 2004, otrzymawszy 48 365 głosów, został posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Ligi Polskich Rodzin z okręgu obejmującego województwo lubelskie. Brał udział w pracach Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji ds. Rozwoju Regionalnego. Rozpoczął organizowanie corocznego konkursu na największy absurd prawny uchwalony przez instytucje Unii Europejskiej. Należał do frakcji Niepodległość i Demokracja, z której w grudniu 2006 przeszedł do Unii na rzecz Europy Narodów (rezygnując też z działalności w LPR). W 2009 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując 84 904 głosy. W VII kadencji został członkiem grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Nie przystąpił do PiS, a w styczniu 2012 opuścił delegację tej partii w PE. W 2014 został jednak ponownie jej kandydatem, z powodzeniem ubiegając się o poselską reelekcję z wynikiem ponad 73 tys. głosów. Niespełna cztery miesiące po wyborach, podobnie jak w poprzedniej kadencji, wystąpił z delegacji PiS.

 

W 2018 założył partię Ruch Prawdziwa Europa. W 2019 lubelska lista kandydatów jego ugrupowania do PE została wykreślona przed dniem głosowania. W 2019 bezskutecznie próbował się zarejestrować jako kandydat na senatora w okręgu nr 16".

 

Jak informuje portal „wPolityce" w artykule „O. Rydzyk jednoznacznie na antenie Radia Maryja: Prof. Mirosław Piotrowski nie jest naszym kandydatem. W żadnym wypadku". Z artykułu wynika, że w trakcie rozmowy z Grzegorzem Górnym, na antenie TV Trawm i Radia Maryja przeprowadzający wywiad dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk spytany przez widza czy Mirosław Piotrowski jest „kandydatem ojca Tadeusza Rydzyka i Radia Maryja" stwierdził, że „pana prof. Mirosława Piotrowskiego bardzo szanuję, ma ogromną wiedzę, to bardzo kulturalny człowiek, itd. Ale nie mogę powiedzieć, że Radio Maryja, czy ja osobiście, że to nasz kandydat. W żadnym wypadku. Tak po prostu nie jest". Zdaniem ojca Rydzyka „prof. Piotrowski jest zły, ale szans nie ma (...) Nie można wyjść i już".

 

Mirosław Piotrowski jest liderem Ruchu Prawdziwa Europa. Podstawowym postulatem tej „partii jest nienaruszalność życia ludzkiego – od poczęcia do naturalnej śmierci. Życie ludzkie powinno być otoczone troską i szacunkiem. Ruch Prawdziwa Europa sprzeciwia się zalegalizowaniu każdej sztucznej metody poczęcia życia ludzkiego, aborcji, eutanazji i działań na zarodkach ludzkich, które są niezgodne z prawem naturalnym, godnością ludzką i nauką moralną Kościoła Katolickiego".

 

Zdaniem partii Mirosława Piotrowskiego „władza publiczna powinna wspierać instytucjonalną wartość małżeństwa, godność, intymność, integralność każdej rodziny. Nie do zaakceptowania jest zrównanie w prawach i obowiązkach związków pozamałżeńskich z małżeństwami zawartymi w sposób prawny. Rodzina stanowi trwały związek monogamiczny mężczyzny i kobiety, posiada swoje własne, niezbywalne prawa. Rodzice mają pierwszeństwo do wychowania potomstwa, zgodnie z wyznawanymi wartościami etycznymi, społecznymi, duchowymi i religijnymi, które są istotne dla rozwoju rodziny oraz społeczeństwa. Jednocześnie przysługuje im prawo do rezygnacji z obowiązującego w danym kraju systemu wychowania, jeśli jest on sprzeczny z ich własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi. RPE zdecydowanie sprzeciwia się propagowaniu w szeroko pojętej przestrzeni publicznej Ideologii LGBT, która stoi w sprzeczności z godnością człowieka i zasadami prawa naturalnego".

 

Ruch Prawdziwa Europa zapowiada, że „będzie podejmował działania w celu obrony prawa chrześcijan do wyznawania swojej wiary we wszystkich krajach. Ruch Prawdziwa Europa podporządkowuje swoje działania dobru Polski i Polaków, bez względu na to gdzie mieszkają. Polska historia i kultura stanowią elementy tożsamości narodowej, które należy chronić i przekazywać w procesie edukacji młodych ludzi". Partia Piotrowskiego „sprzeciwia się jakimkolwiek próbom zniekształcania i manipulowania prawdą historyczną o Polakach i polskich dziejach".

 

„Ruch Prawdziwa Europa będzie działał na rzecz obrony polskiej wsi. Interesy polskiej wsi i polskich rolników, którzy są fundamentem gospodarki żywnościowej Polski, będą obszarem szczególnej troski Ruchu, który postuluje dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników w pełnej kwocie, na równym poziomie w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jednym z elementów ochrony polskich producentów żywności powinien być demontaż dyktatu wielkich zagranicznych wielkopowierzchniowych sieci handlowych na polskim rynku. Polscy producenci żywności powinni mieć możliwość sprzedaży swoich produktów w godziwych cenach, a rząd RP musi zapewnić a polskiemu rolnikowi uczciwą konkurencję na polskim rynku".

 

Zdaniem partii Mirosława Piotrowskiego „polskie lasy i własność polskiej ziemi stanowią szczególne dobro Polski. RPE będzie stał na straży ich ochrony. Wielkim skarbem Polski jest jej przyroda, którą chcemy chronić za wszelką cenę. Popieramy organizacje społeczne działające na rzecz rodzimej przyrody. Fundamentem racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i energetycznych dla dobra Polski i Europy jest strategia zrównoważonego rozwoju. Ruch Prawdziwa Europa zawsze będzie brał pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne kraju".

 

Według partii Mirosława Piotrowskiego „Polacy są narodem gościnnym i tolerancyjnym. Oczekujemy, że goście odwiedzający Polskę i prowadzący u nas działalność biznesową uszanują porządek prawny i kulturowy polskiego domu. Polacy od wieków zmuszani są do emigracji z różnych powodów, a przecież emigracja wywołuje nieodwracalne negatywne skutki w wielu sferach życia. RPE, w imię chrześcijańskiej idei troski o człowieka, opowiada się za podejmowaniem wszelkich działań charytatywnych i politycznych na forum międzynarodowym, żeby każdy w swojej ojczyźnie, a nie na emigracji, miał godne warunki do życia i rozwoju swoich rodzin".

 

„Ruch Prawdziwa Europa będzie bronił interesów Polski na forum europejskim. Ruch jest gotowy do współpracy z innymi partiami państw członkowskich UE, kierującymi się wartościami chrześcijańskimi. Ruch Prawdziwa Europa stoi na stanowisku, że polską racją stanu jest Unia Europejska oparta o ideę wspólnoty ojczyzn. Jednoznacznie popiera formę swobodnej współpracy suwerennych narodów. Jednym z elementów suwerenności Polski jest jej waluta – RPE uważa, że Polska nie powinna rezygnować z własnej waluty na rzecz euro".

 

Partia Mirosława Piotrowskiego wyraża przekonanie, „że wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi państwa europejskie, w tym Polska, mają szanse na wzmocnienie swojego bezpieczeństwa. RPE stoi na stanowisku, że Unia Europejska nie powinna organizować własnej armii.. RPE będzie walczył na forum europejskim o prawa rodzin do życia i wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami, jednak z poszanowaniem praw rodzin chrześcijańskich. Polskie rodziny, mieszkające na terytorium innych państw, mają niezbywalne prawo, zagwarantowane konwencjami międzynarodowymi, do opieki i wpływu na wychowanie swoich dzieci. RPE zdecydowanie sprzeciwia się mechanizmom prowadzącym do pozbawiania rodziców tego prawa, szczególnie z powodu przynależności narodowej czy kulturowej. Ruch Prawdziwa Europa sprzeciwia się nadmiernym regulacjom przestrzeni życiowej mieszkańców UE prowadzącym do absurdów. RPE jest przeciwko ograniczaniu wolności i swobody wymiany myśli w Internecie. Ruch Prawdziwa Europa deklaruje, że kierując się katolicką nauką społeczną Kościoła, szanuje jednocześnie prawa wyznawców innych religii do życia w zgodzie z własnym sumieniem i wyznawanymi wartościami. Chcemy normalności w życiu mieszkańców Unii Europejskiej".

 

Jan Bodakowski